รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ อลูมิเนียมไดแคสติ้ง รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชิ้นงานผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO.9001:2008
???????????????????? ?????????????????????? - ????? | ??????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ]]
 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการ และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท เชียฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะเป็นผู้นำการสร้างงานที่ปลอดภัยเป้าหมายของเรา คือการไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานดังนั้น
 
บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไปดังนี้
 
1
บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและของผู้อื่น
2
บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี ของพนักงานทุกคน
3
พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฎิบัติงาน
4
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
5
บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6
บริษัทจะจัดให้มีการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
ขนาดเครื่องจักร
เครื่อง Diecast 350 Ton. 3 เครื่อง
เครื่อง Diecast 250 Ton. 1 เครื่อง
เครื่อง Diecast 200 Ton. 1 เครื่อง
เครื่อง Diecast 150 Ton. 1 เครื่อง
เครื่อง Diecast 125 Ton. 1 เครื่อง
เครื่องฉีดซิงค์ 1 เครื่อง
เครื่อง Shot Blast 4 เครื่อง
 
-
ยิงทราย เหล็ก. แบบ Rotary Machine.( IRH-5A Tochu )
-
ยิงทราย เหล็ก.( Tochu)
-
ยิงทราย สแตนแลต์.( Growell GW-10)
-
ยิงทราย อลูมิเนียม. ( Tochu)
   
 
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
AUTOMOBILE PARTS
MOTORCYCLE PARTS
ELECTRICITY PARTS
OTHER
 
 
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
 
 
 
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ ไดแคสติ้ง อลูมิเนียมไดแคสติ้ง รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชิ้นงานผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO.9001:2008
 
Copyright@ 2009 Chiahongenterprise.co.th,All right reserved.Designed and Developed By : IdingSe.com