รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000 อลูมิเนียม ไดแคสติ้ง มาตรฐาน ISO.9001:2000
???????????????????? ?????????????????????? - ????? | ??????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ]]
QUALITY POLICY
 
 
 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการ และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท เชียฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะเป็นผู้นำการสร้างงานที่ปลอดภัยเป้าหมาย ของเรา คือการไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไปดังนี้
   
บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฎิบัติ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและของผู้อื่น
 
บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยตลอด
จนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี ของพนักงานทุกคน
 
พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ
เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฎิบัติงาน
 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 
บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
 
บริษัทจะจัดให้มีการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ มาตรฐาน ISO.9001:2000
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
AUTOMOBILE PARTS
MOTORCYCLE PARTS
ELECTRICITY PARTS
OTHER
 
 
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
ไดแคสติ้งมาตรฐาน ISO.9001:2000
 
 
 
รับจ้างฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ ไดแคสติ้ง อลูมิเนียมไดแคสติ้ง รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชิ้นงานผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO.9001:2008
 
Copyright@ 2009 Chiahongenterprise.co.th,All right reserved.Designed and Developed By : IdingSe.com